I. Informacje o projekcie

1.1 numer i nazwa Priorytetu

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

1.2 Numer i nazwa Działania

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

1.3 Numer i nazwa Poddziałania:

9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

1.4 Województwo:

warmińsko-mazurskie

1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

1.6 Numer konkursu:

konkurs nr 3/POKL/9.1.1/2009

1.7 Tytuł projektu:

Jesteśmy równi, chociaż różni od siebie

1.8 Okres realizacji projektu:

Od 15.10.2009 Do 30.09.2011

1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)

Województwo:  Warmińsko-mazurskie

Powiat:              Powiat olsztyński

Gmina:              Barczewo

Województwo:  Warmińsko-mazurskie

Powiat:              Powiat olsztyński

Gmina:              Jeziorany

 

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

2.1 Nazwa projektodawcy:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA

2.2 Status prawny:

stowarzyszenie

2.3 NIP: (PL)

7393662315

2.4 REGON:

280255639

2.5 Adres siedziby:

Ulica:                Lamkowo

Nr domu:          29

Miejscowość:   Barczewo

Kod pocztowy: 11-010

Telefon:            089/5161429

2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:

Małgorzata Bałusz - Prezes Stowarzyszenia, Halina Badyna - Skarbnik

III CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

3.1 Cel projektu

Wsie: Lamkowo, Lamkówko i Radosty są położone ok. 25km od Olsztyna; w gm. Barczewo, powiecie Olsztyńskim, woj.Warmińsko-Mazurskie. Zamieszkuje je ludność zróżnicowana kulturowo i narodowościowo: Niemcy, Warmiacy, Ukraińcy oraz Polacy (dane GUS i UM Barczewo z 2009r).

W latach 60-tych XX wieku w samym Lamkowie działał ośrodek kultury z kinem, były 2 karczmy, 2 sklepy, browar, oddział banku, poczta, ośrodek zdrowia, biblioteka, pracowali też akuszerka, fryzjer, rzeźnik i masarz, dzieci chodziły do szkoły podstawowej. Młodzi ludzie wyżywali się sportowo w Ludowym Klubie Sportowym i angażowali w pracę Związku Młodzieży Wiejskiej. Do Olsztyna można było dojechać autobusami, które kursowały prawie co godzinę. Mniej więcej od połowy lat 70-tych w/w wsie zaczęły się degradować i wyludniać.

Dzień dzisiejszy odsłania smutną rzeczywistość. Do Lamkowa i Radost dojeżdża tylko 5 autobusów, a Lamkówko jest całkowicie odcięte od komunikacji publicznej. W Lamkowie działa oddział biblioteki oraz prywatna galeria „Dom Artysty". Dlatego też mieszkańcy mają bardzo ograniczony dostęp do dóbr kultury. Mieszkańcy opisywanego przez nas obszaru wiejskiego pracy szukają poza miejscem zamieszkania, bądź pozostają na zasiłkach MOPS. Na 35 rodziców 4 ojców (11%) i 17 matek (48%)jest bezrobotnych. Z w/w diagnozy wynika nierówność w pozostawaniu bez pracy kobiet i mężczyzn. Nasze dzieci wyrastają w często  środowiskach swoich rodzin, gdzie zasada równości kobiet i mężczyzn nie istnieje. Będąc odcięte od kultury i pozytywnych postaw życiowych powielają negatywny wzorzec życia. Głównym problemem jaki zauważamy jest utrudnienie dostępu dzieciom, zamieszkującym ten teren, do przedszkola, co stawia je od początku "kariery szkolnej" na szarym końcu w wyścigu do edukacji i efektywnego życia. Nie mają wiary we własne możliwości, nie czują swoich korzeni i jak tylko mogą, jako dorośli ludzie uciekają ze wsi.

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z Lamkowa, Lamkówka, Radost oraz pobliskich Derca i Krokowa, poprzez utworzenie niepublicznego przedszkola o nazwie "Warmińska bajka" we wsi Lamkowo.

Cele szczegółowe:

-         zapewnienie, w okresie 2 lat, 20 dzieciom dostępu do edukacji w pobliżu miejsca zamieszkania -wyrównanie szans edukacyjnych 20 dzieci w wieku 3-5 lat poprzez organizację zajęć dydakt.-wyrównawczych.

-         kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci tj. tolerancji, szacunku, zrozumienia zasady równości kobiet i mężczyzn itd.

-         wzrost świadomości rodziców tj. korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola, zajęciach dzieci, przygotowaniu imprez okolicznościowych, udział w wycieczkach rodzinnych i warsztatach edukacyjnych

Założony cel projektu jest zbieżny ze Strategią Rozwoju Społeczno- Gosp.Województwa Warmińsko- Mazurskiego do 2020 (Cel strategiczny 9.2.2: „Zapewnienie dostępu do możliwie szerokiej i różnorodnej oferty edukacyjnej, doskonalenie form pozalekcyjnej działalności oświatowo- wychowawczej, rozwój zainteresowań uczniów, organizacja czasu wolnego"),z SZOP POKL 2007-2013 Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 (edukacja przedszkolna), Planem Działań POKL i kierunkiem Rozwoju Oświaty w Gminie Barczewo.

Ponadto jest analogiczny z priorytetami Warm.- Maz.Kuratora Oświaty „Rok przedszkolaka" i zadaniami prioryt. MEN.Projekt jest także zbieżny ze Strategią Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013,która kładzie nacisk na potrzebę większego upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt jest komplementarny z:

-         Uchwała Rady MiastaXXXIII/248/08z dn.30.12.08r w sprawie budżetu na rok 2009 "Modernizacja budynku szk. podstawowej w Lamkowie-Dz.801, roz.80101, § 6050 -200.000zł

-         Decyzja Burmistrza Miasta Barczewo nr4/09 z dn.09.03.09r w sprawie remontu wraz z rozbudową budynku ZSzP w Lamkowie-Wykonanie kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

Dzięki tym inwestycjom poprawią się warunki pracy w przedszkolu, co pozwoli przedłużyć czas pracy placówki z podstawowych 5 do 9 godzin. Po połączeniu tych projektów stworzymy dzieciom warunki do rozwoju w przyjaznej atmosferze.

 

3.2 Grupy docelowe

 

Z wykazu osób ur. we wsiach Lamkowo, Lamkówko, Radosty, Derc i Krokowo(dane z Wydz. Ewiden. Ludności UMBarczewo i UMJeziorany)wiemy, że na naszym terenie mieszka 57 dzieci w wieku 2-5 lat (dzieci te w latach 2009-11, będą tworzyły grupę 3-5-latków).

Z rozmów z ich rodzicami mamy 20 ustnych deklaracji posłania dzieci do naszego przedszkola, gdy zostanie ono utworzone.

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszk. zostaną objęte wsparciem, wg potrzeb i zainteresowań. Dzieci te pochodzą z różnych środowisk rodzinnych, dlatego pragniemy zorganizować im różnorodne zajęcia, które będą przełamywały stereotypy nt.roli i zawodów kobiet i mężczyzn np cykl zajęć dodatkowych "Smak tolerancji". Będą one prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, tak by dzieci w sposób przyjemny i trochę nieświadomy rozwijały swoje umiejętności i wyrówn. dysproporcje w rozwoju, bo w naszym przedszkolu każdy jest równy. Nie mogąc określić płci dzieci założyliśmy, że działania projektowe będą wspierały równość szans kobiet i mężczyzn poprzez "równościowy" profil przedszkola.

Dla rodziców naszych dzieci, zorganizujemy cykl warsztatów nt. przełamywania stereotypów równości szans kobiet i mężczyzn oraz ich ról w rodzinie i wspólnym wych.dzieci. Będą oni też zaangażowani w wycieczki-raz mama a raz tato.

Kierując się zasadą równości kobiet i mężczyzn tak dobraliśmy kadrę pracującą w projekcie, by reprezentowała obie płcie (łącznie z 2 kierowców dowożących dzieci do przedszkola-jest to kobieta r mężczyzna).

Zasady rekrutacji:

-Akcja informac.-promocyjna-w ostatnim tyg.sierpnia zostaną rozdane ulotki informacyjne o możliwości zapis.do naszego przedszkola i z zajęć w ramach projektu.Trafią one do rodziców przyszłych przedszkolaków. Zorganizujemy również spotkanie wiejskie, by opowiedzieć rodzicom o idei projektu.

-Wsparciem obejmiemy wszystkie przedszkolaki, bo każde z nich potrzebuje wsparcia. Wola rodzica wyrażona na piśmie będzie dla nas podstawowym dokumentem weryfikowanym podczas rekrutacji.

-Projekt trwa 2 lata, więc po roku planowane jest przeprowadzenie rekrutacji uzupeł., ponieważ 5-latki, które będą w naszym przedszkolu w 1-szym roku w następnym pójdą do szkoły (obniżenie wieku szkol.), a ich miejsce uzupełnimy dziećmi, które w 2010r. będą miały skończone 3 lata. Tworząc grupy do zajęć wyrów.pokierujemy się opinią nauczycieli wychowania przedszk., rehabilitanta i pedagoga.

-Na zajęcia z logopedą zostaną skierowani uczniowie mający problemy z prawidłową wymową (zgoda rodzica, opinia logopedy).Grupy będą dobrane wg diagnozy logopedy.

Podczas procesu rekrutacji zostanie zachowana zasada równości płci i szans.

Status uczestnika

Liczba osób

Bezrobotni

16

w tym osoby długotrwale bezrobotne

16

Osoby nieaktywne zawodowo

20

w tym osoby uczące lub kształcące się

20

Zatrudnieni

4

w tym rolnicy

3

w tym samozatrudnieni

0

w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach

1

Ogółem

40

w tym osoby niepełnosprawne

3

w tym osoby z terenów wiejskich

40

 

3.3 Działania

1.  Zarządzanie projektem-na potrzeby realizacji projektu zostanie powołany Zespół zarządzający, w składzie: koordynator, asystent i specjalista ds. promocji. Zostanie przygotowane biuro projektu, zamieszczone tabliczki informujące o realizacji przedsięwzięcia. Zostaną zatrudnione osoby do prowadzenia zajęć i realizacji podstawy programowej. Zostaną przygotowane ulotki, które dostarczymy rodzicom potencjalnych przedszkolaków i plakaty, którymi obkleimy tablice informac. w Lamkowie, Lamkówku, Radostach, Dercu i Krokowie. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany zestaw promocyjny (worek na obuwie). W 1/2 realizacji projektu w prasie ukaże się artykuł opowiadający o działaniach jakie są podejmowane w ramach dofinansowania zajęć z POKL. Na koniec realizacji przedsięwzięcia zaprosimy do przedszkola rodziny naszych przedszkolaków, władze gminne z Barczewa i Jezioran, lokalne media, by przedstawić im efekty projektu. Zostanie utworzona strona inter. proj., na której będziemy relacjonować wszystkie działania podejmowane w ramach inicjatywy oraz zawieszona gablota, a w niej zdjęcia z przebiegu proj.-zakupimy w tym celu aparat cyfr.

2.  Rekrutacja-szczeg. opisana w pkcie 3.2 "Zasady rekrutacji"

3.  Zajęcia wspomagające rozwój psychoedukacyjny.

Zajęcia te pozwolą dzieciom uzupełnić jednostkowe deficyty rozwojowe i zapewnią lepsze przygotowanie do edukacji szkolnej. Przewidujemy realizację następujących zajęć:

"Smak tolerancji -zajęcia przybliżające dzieciom kulturę i tradycje krajów UE, ze szczeg. uwzględnieniem zasady tolerancji i równości kobiet i mężczyzn. Zajęcia te będą przełamywały schematy ról i zawodów przypisywanych kobietom i mężczyznom. Łącznie 480h.Na zajęciach zostanie wykorzystana filmoteka, kuchnia i książki opowiadające o poszczeg. krajach, co pozwoli na urozmaicenie zajęć i wykształcenie u dzieci tolerancji dla każdego człowieka.

Rytmika-w sumie 168h dydakt.

Arteterapia - zostaną udzielone 168h wsparcia z tego zakresu.

Ekologia-zajęcia mające na celu uwrażliwienie na potrzeby środowiska natural. Przewidziano 84h dydakt. Gimnastyka korekcyjna-przewidziano 84h wsparcia korygującego wady postawy.

Na potrzeby prowadzenia zajęć i do wsparcia dziecka zostanie zakupiona biblioteczka ze słownikami, encyklopediami, itp.

4.  Zajęcia   rozwijające znajomość j. obcego

Dzieci będą miały zajęcia raz w tyg. po 1h. Łącznie-84h. Do prowadzenia zajęć język.zostaną wykorzystane metody animacji językowej i metody pracy poprzez zabawę. Dla kontaktu z żywym językiem planujemy zorganizowanie 4 przedstawień dla dzieci w j.angielskim.

By zajęcia były prowadzone na nowoczesnym sprzęcie niezbędny jest zakup rzutnika multimed., dvd, komputera z oprogramowaniem oraz telewizora.

5.  Wsparcie specjalistyczne.

Zajęcia z logopedą będą prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem. Ich celem jest korekta głosek nieprawidłowo brzmiących, kształtowanie słuchu, ćwiczenie zdolności różnicowania dźwięków, usprawnienie mowy. Do prowadzenia zajęć niezbędny jest zakup lustra, przed którym dziecko ćwiczy oraz specjalistycznego oprogramowania komp. Zostanie w tym zakresie udzielone 168h wsparcia.

Zajęcia z pedagogiem będą prowadzone indywid. z dziećmi i ich rodzicami. Przewidziano 3h tygodniowo-łącznie 252h.

Celem zajęć będzie wsparcie indywidualne dzieci i rodziców.

Na potrzeby zajęć z pedag. zakupimy również gry i plansze edukacyjne. '

Zostanie również zorganizowane 6 wycieczek rodzinnych, w których uczestniczyć będą dzieci i rodzice, by nauczyć rodziców wspólnego spędzania czasu z dziećmi i prawidłowych postaw opiekuńczych względem nich.

6.  Realizacja podstawy programowej przedszkola.

W celu zapewnienia prawidłowej opieki i pracy przedszkola oraz realizacji podstawy programowej planujemy zatrudnienie 2 n-li wych. przedszkolnego, woźnej oddziałowej, kucharki, intendentki, sprzątaczki oraz palacza na okres grzewczy (przedszkole jest ogrzewane przy pomocy centralnego ogrzewania). Oraz zakupienie wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć przedszkolnych (zabawki edukacyjne, maty, itd.)

7. Wsparcie kadry zatrudnionej w projekcie i rodziców

Przed przystąpieniem do pracy w ramach projektu kadra zostanie przeszkolona w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, zapobiegania dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego.

Zajęcia z socjoterapeutą dla rodziców-przewidziane są 2 2godz spotkania w mies.(84h)Zajęcia te mają mają za zadanie uświadomić rodzicom zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w wypełnianiu ról rodzinnych. Przewidujemy w 1 roku oddzielne zajęcia dla kobiet i mężczyzn, a w 2 roku zajęcia grupy mieszanej z zachowaniem równości płci.

8. Ewaluacja projektu

Dane dotyczące bieżących efektów realizacji projektu będą zbierane w ramach ewaluacji projektu. Pomiar osiąganych rezultatów wykonywany będzie za pośrednictwem narzędzi takich jak: ankiety, wywiady, dzienniki zajęć, listy obecności oraz analiza dokumentacji. Za sprawne wdrożenie systemu ewaluacji odpowiadać będzie firma, której zostanie całe to działanie zlecone-pozwoli to na pełne i dokładne badanie efektów projektu na każdym etapie jego realizacji. Powstaną 2 raporty.

 

3.4 Rezultaty i Produkty

Rezultaty twarde:

-         łącznie 20 dzieci w wieku 3-5 lat będzie uczestniczyć w różnych formach edukacji przedszkolnej na terenie wiejskim-dziennik zajęć, listy obecności

-         zostanie utworzony 1 ośrodek wychowania przedszkolnego na obszarze wiejskim

-         20 rodziców zostanie przeszkolonych w ramach projektu

-         20 dzieci zostanie objętych wsparciem logopedy-lista obecności, dziennik zajęć

-         20 dzieci zostanie objęte wsparciem indywidualnym pedagoga-lista obecności, notatki służbowe pedagoga

-         20 dzieci skorzysta z zajęć językowych-listy obecności, dziennik zajęć

Produkty:

-         2 raporty ewaluacyjne

-         6 wycieczek rodzinnych

-         Łącznie zostanie zrealizowanych 1572 godziny zajęć edukacyjnych

Rezultaty miękkie:

-         wzrost tolerancji i świadomości zasad równości kobiet i mężczyzn u dzieci i ich rodziców-opinia pedagoga, socjoterapeuty i ankiety wśród rodziców

-         zwiększenie u dzieci motywacji do dalszej nauki-opinia pedagoga, ankiety wśród rodziców

-         wzrost świadomości rodziców co do wspierającej rozwój postawy wobec własnych dzieci-opinie n-li, ankiety wśród rodziców -wzrost świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej, ankiety wśród rodziców -większa integracja dzieci-opinia pedagoga, wywiady z n-lami -poprawa mowy-opinia logopedy

-         nabycie umiejętności pracy w grupie, umiejętności słuchania, komunikacji, empatii-opinia pedagoga -skorygowanie wad fizycznych-opinia rehabilitanta

-         upowszechnienie dodatkowych zajęć poza podstawą programową - wywiady z rodzicami Wartość dodana:

-         zwiększenie szans na lepsze przygotowanie do nauki w związku z obniżeniem wieku szkolnego

-         zmiana wewnętrznego nastawienia rodziców i społeczności lokalnej do struktur ujiijnych i członkostwa Polski w UE.

-         rozpropagowanie idei uczenia się przez całe życie wśród mieszkańców Lamkowa, Lamówka i Radost.

Trwałość ww. rezultatów polega na tym, że przyczyniają się one do wprowadzania rzeczywistych i długofalowych zmian w

dostępie dzieci z obszarów wiejskich do edukacji przedszkolnej oraz w świadomości nt. równości kobiet i mężczyzn. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem:

-         Koordynator projektu-odpowiada za merytor. i finans. realizację projektu, zarządza personelem, organizuje spotkania zesp. zarządzającego, utrzymuje kontakt z IP. Koordynuje realizację harmonogramu, odpowiada za rekrutację BO. Akceptuje wniosek o płatność (20h tyg.um.zlec.)

-         asystent-odpowiada za organiz. i nadzoruje zajęcia wyrówn.i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Prowadzi biuro projektu i dokumentację projektu. Informuje o wsparciu jakie można uzyskać w ramach projektu. Przygotowuje merytoryczną część wniosku o płatność. Przygotowuje PEWS (20h tyg. um. zlec.)

-         specjalista ds. promocji (15h tyg. um. zlec.)-odpowiada za promocję proj., utworzenie i aktualizację str. internet., prowadzenie gabloty z relacjami dot. projektu, zamieszczenie artykułu w prasie

Zespół zarządzający będzie spotykał się przynajmniej raz w miesiącu.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifik. kadrę dydaktyczną, osoby o szerokich zainteresowaniach w swojej dziedzinie, pasjonatów. Kadra będzie zróżnic. płciowo, dobrana na zasadzie równości kobiet i mężczyzn. Dzięki temu, jak również poprzez innowacyjne metody nauki program wesprze naukę dzieci postaw tolerancyjnych oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Osoby zatrudnione do realizacji projektu opisane są w pkt3.3

 

Projekt będzie realizowany w salach przedszkolnych niepublicznego przedszkola. Obiekt spełnia warunki sanitarne, a kadra ma uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i prowadzenia tego typu placówki. Dzięki decyzji Burmistrza Miasta Barczewo nr4/09 z dn.09.03.09r placówka zostanie wyposażona w nową kuchnię. Z własnych środków zrobione zostaną niezbędne prace remontowe, zakupione zostanie część mebli. Do biura projektu zostanie zakupione wyposażenie z telefonem przenośnym. Zastanie podłączone stałe łącze internetowe.

 

Zlecone zostanie przygot. i produkcja materiałów promocyjnych, jak również ewaluacja projektu.

{youtube}9JhMaSXLBV8{/youtube}


Powered by JS Network Solutions