W 2011r. zrealizowano również projekt systemowy związany z indywidualizacją procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III. Projekt był dofinansowany w kwocie 30000 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

 

Galeria zdjęć z projektu ----KLIK----


Powered by JS Network Solutions