STATUT

NIEPUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK

„EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI”

W LAMKOWIE

Na podstawie art.90a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr 67 poz.329 z póź. zm) nadaje się Niepublicznemu Zespołowi Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie statut.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nazwa placówki: Niepubliczny Zespół Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie
 2. Organ prowadzący : Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie.
 3. Organ finansujący: Burmistrz Miasta Barczewo.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
 5. W skład Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie wchodzą:
  • Niepubliczne Przedszkole „Warmińska Bajka” w Lamkowie
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie
 6. Wszystkie placówki działają na podstawie odrębnych statutów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym.

 

§ 2

 1. W sprawach dotyczących :
  • przedszkola obowiązują pieczęcie i stemple o treści :
   Niepubliczne Przedszkole „Warmińska Bajka”
   Lamkowo 2
   11-010 Barczewo
  • szkoły podstawowej obowiązują pieczęcie i stemple o treści :
   Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Szczepańskiego
   Lamkowo 29
   11-010 Barczewo
  • W pozostałych przypadkach obowiązuje podłużna pieczęć o treści:
   Niepubliczny Zespół Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości”
   Lamkowo 29
   11-010 Barczewo
 2. Na wszystkich wymienionych powyżej pieczęciach o formacie podłużnym mogą znajdować się informacje dodatkowe typu:
  • Numer Regon
  • Numer NIP
  • Numery telefonów
 3. Dotacja  na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” otrzymywana z Urzędu Miasta Barczewo za pośrednictwem Miejskiego Zespołu  Oświaty i Zdrowia w Barczewie jest przekazywana łącznie na dzieci szkolne i przedszkolne i jest rozliczana łącznie przez dyrektora zespołu, który jest zobowiązany do comiesięcznego podawania aktualnej listy uczniów i wychowanków.

ROZDZIAŁ II

ORGANY NIEPUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK

„ EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI”

 

 

§ 3

 1. Organami Niepublicznego Zespołu Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie są:
  • Dyrektor zespołu
  • Rada pedagogiczna zespołu ( składa się z połączonych rad pedagogicznych  Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. F. Szczepańskiego i Niepublicznego Przedszkola „Warmińska Bajka”
  • Rada rodziców  zespołu (składająca się z rad rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. F. Szczepańskiego i Niepublicznego Przedszkola „Warmińska Bajka”).
  • Szczegółowe cele i zadania poszczególnych organów są opisane w statutach Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. F. Szczepańskiego  i Niepublicznego Przedszkola „Warmińska Bajka”.

 

 

§ 4

 1. Ilekroć w statutach Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. F. Szczepańskiego i Niepublicznego Przedszkola „Warmińska Bajka” jest mowa o dyrektorze szkoły podstawowej  i przedszkola  należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Zespołu Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie.
 2. Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych , dla których miejscem pracy może być  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego , Niepubliczne Przedszkole „Warmińska Bajka” czy w/w Zespół Szkół i Placówek.
 3. Dyrektor zarządza dotacją zapewniając prawidłową pracę zespołu, wykonanie zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego, bhp, p.poż i innych, zatrudnia pracowników w oparciu o przepisy kodeksu pracy, dba o utrzymanie budynków i mienia przygotowując bieżące naprawy i remonty zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
 4. Dyrektor w realizacji zadań Niepublicznego Zespołu Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie  finansowanych z otrzymanych dotacji dba o prawidłowe wykorzystanie budżetu, rozlicza bieżący rok finansowy do 10 stycznia  następnego roku.  Składa wnioski finansowe  do 30 września br. do  budżetu Urzędu Miasta Barczewo na następny rok budżetowy.
 5. Dyrektor może się zwracać do Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich o przekazanie większych środków  finansowych na prowadzenie w/w  Niepublicznego Zespołu Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” na piśmie z uzasadnieniem zwiększonych wydatków.
 6. Organ prowadzący  może przeznaczać dodatkowe środki na realizację zadań obowiązkowych i dodatkowych w Niepublicznym Zespole Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości”. Z wykorzystania i przeznaczenia tych środków na konkretne cele rozlicza się Zarząd Stowarzyszenia, przedstawiając je w stosownych dokumentach finansowych Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

BIBLIOTEKA

§ 5

 1. Biblioteka Niepublicznego Zespołu Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie składa się z zasobów bibliotecznych Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego  i Niepublicznego Przedszkola „Warmińska Bajka” w Lamkowie i jest wspólna dla obu placówek.
 2. Z biblioteki Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie mogą korzystać bezpłatnie wszyscy członkowie społeczności szkolnej i przedszkolnej oraz stowarzyszenia na równych prawach.
 3. W celach organizacyjnych dopuszcza się podział zbiorów bibliotecznych i przekazanie do poszczególnych pracowni w ramach usprawnienia dostępu do zbiorów i ułatwienia korzystania z zasobów, wówczas funkcję bibliotekarza pełnią opiekunowie tych pracowni.
 4. Bibliotekarz/ opiekunowie pracowni, w których znajdują się zasoby biblioteczne zespołu są zobowiązani do ewidencjonowania księgozbioru, dbania o jego stan, dokonywania spisów z natury  nie mniej jak raz na 5 lat.
 5. Bibliotekarz/ opiekunowie pracowni, w których znajdują się zasoby biblioteczne zespołu są odpowiedzialni materialnie za księgozbiór pozostający pod ich opieką.

 

 

ROZDZIAŁ IV

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

§ 6

 1. Organizacja wycieczek, wyjść poza teren placówki i innych form wypoczynku, bądź zajęć praktycznych, opiekuńczo- wychowawczych, edukacyjnych  itp. w terenie musi być uzgodniona z dyrektorem placówki na 3 dni przed planowanym wyjściem , w szczególnych przypadkach w dniu opuszczenia placówki. Za teren placówki uznaje się całość obszaru Niepublicznego Zespołu Szkól i Placówek „ Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie w tym: budynki, boisko i plac zabaw .
 2. Opiekun udający się  z dziećmi na plac zabaw zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i w przypadku ich nieodpowiedniego stanu, zagrażającego bezpiecznemu z nich korzystania, nie zezwala na korzystanie z urządzeń i w razie konieczności opuszcza plac zabaw. Jeżeli dotyczy to placu zabaw Zespołu, swoje uwagi niezwłocznie zgłasza dyrektorowi zespołu.
 3. Opiekun dzieci zabierający je poza teren placówki, przygotowuje kartę wycieczki i przedstawia ja do akceptacji dyrektorowi zespołu oraz dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym bądź w dzienniku zajęć.
 4. Grupa dzieci licząca do 15 osób ma jednego opiekuna a do 30 osób  minimum dwóch, jednak liczba opiekunów musi być dostosowana do możliwości dzieci, kondycji psychicznych i fizycznych, miejsca i występujących ewentualnie prawdopodobnych zagrożeń , dlatego nie ustanawia się maksymalnej liczby opiekunów, decyzję o ich liczbie podejmuje dyrektor na wniosek opiekuna.
 5. Opiekun dzieci jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia stanu ilościowego dzieci powierzonych jego opiece przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, zwiedzania, przejazdu i po przybyciu do punktu docelowego.
 6. Opiekun zabiera na każde wyjcie podręczna apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Kierownik wycieczki jest zobowiązany wraz opiekunami do opracowania pełnej dokumentacji wycieczki w tym: kartę wycieczki, harmonogramu pobytu, oświadczenia rodziców, zebrania stosownych zgód rodziców na udział w zajęciach różnego typu planowanych podczas wyjazdu, itp., zestawienia poniesionych wydatków, rozliczenia wyjazdu, złożenia sprawozdania.
 8. Kierownik wycieczki przedstawia dyrektorowi dokumentację do zatwierdzenia w terminie 3 dni przed planowanym wyjazdem, a po zakończeniu pełne sprawozdanie i dokumenty finansowe w terminie  do 14 dni.
 9. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi oraz w sytuacjach, w których istnieje ryzyko narażenia bezpieczeństwa dzieci.
 10. W wycieczkach nie mogą brać udziału dzieci i uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciw wskazania lekarskie.
 11. W sytuacji w której doszłoby do wypadku, opiekun wzywa odpowiednie służby, udziela pierwszej pomocy i powiadamia dyrektora zespołu.

 

 

§ 7

 1. Cele i zadania zespołu szkół i placówek, zakresy zadań nauczycieli i pozostałych pracowników oraz zady rekrutacji uczniów, ich prawa i obowiązki określają statuty przedszkola i szkoły podstawowej.
 2. W zespole może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora lub inne kierownicze wg bieżących potrzeb, którego zadaniem będzie wspomaganie dyrektora w kierowaniu zespołem szkół.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków  dla zastępcy dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego ustali dyrektor zespołu.

 

 

§ 8

 1. Na świadectwach, legitymacjach i innych dokumentach potwierdzających ukończenie danego typu szkoły, przedszkola używane wpisy:
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie
  • Niepublicznego Przedszkola „Warmińska Bajka” w Lamkowie.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania przedszkola i szkoły podstawowej, nie sprzeczne z niniejszym statutem, regulują zapisy w statutach przedszkola i szkoły podstawowej.
 2. Statut zespołu wchodzi w życie z dniem 01.09.2009 r.

Powered by JS Network Solutions