logo efs

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie skupia uczniów nie tylko z Lamkowa ale także z pobliskich wsi i kolonii gminy Barczewo, znajdujących się w promieniu do 20 km od Lamkowa: Lamkówka, Radost, Krokowa, Kronowa, Starych Włók, Jezioran, Derca.

NZSiP w Lamkowie osiąga stosunkowo wysokie wyniki na sprawdzianach kompetencji klasy VI. Co wymaga jednak wsparcia w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, potrzebę uczestniczenia w których zgłaszają także  sami uczniowie. Takie zajęcia rozwijają ich pasje i zainteresowania oraz wspomagają proces nauczania w przypadku młodzieży mniej zdolnej.

Sami uczniowie wskazali, że najbardziej pożądaną przez nich formą pracy szkolnej jest prowadzenie jej z wykorzystaniem innowacyjnych, niestandardowych metod wykorzystujących nowoczesne technologie i multimedia. Stąd pomysł zorganizowania dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod ICT (Information and Communication Technologies). W tym języków obcych prowadzonych metodą ICT, robotyki łączącej elementy informatyki i techniki, nauk przyrodniczych. 

Rodzice wyrazili poparcie dla tego typu inicjatyw, które również wpłyną na lepsze postrzeganie szkoły w środowisku zewnętrznym. Dzięki projektowi rodzice zostaną zaangażowani w życie szkoły a lokalne władze dostrzegą korzyści płynące z wykorzystania funduszy UE dla skutecznego podwyższania wyników nauczania. Między innymi dzięki zwiększeniu motywacji do nauki wśród uczniów. 

Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej NZSiP w Lamkowie poprzez dodatkowe zajęcia prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania do VI.2015.

Dzięki temu osiągniemy cele szczegółowe:

  • Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych u 25 uczniów (17K/8M) z klas IV-VI z NZSiP w Lamkowie poprzez dodatkowe zajęcia przyrodnicze do VI.2015r
  • Wzrost wiedzy i umiejętności z języka angielskiego u 25uczniów (17K/8M) z klas IV-VI z NZSiP w Lamkowie przez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego do VI.2015r
  • Wzrost wiedzy w zakresie wyboru profilu klasy, szkoły u 9 Beneficjentów Ostatecznych (7K/2M) kl.VI z NZSiP w Lamkowie poprzez doradztwo zawodowe do VI.2015r
  • Zwiększenie umiejętności u 25uczniów (17K/8M)z klas IV-VI z NZSiP w Lamkowie z zakresu robotyki do VI.2015r

 

Podsumowanie projektu W Lamkowie też..

Robotyka 2015

Robotyka
Ferie z robotyką
Robotyka
Toruń
Warsztaty językowe Austria
Warsztaty j.niemieckiego Potsdam
Warsztaty języka niemieckiego - Berlin
Muzeum im. K. Sabatha
Roboty

 

 


Powered by JS Network Solutions