Celem Stowarzyszenia jest :

 

1. Działanie w kierunku wyrównywania szans i tworzenia warunków do rozwoju dzieci wiejskich, a w szczególności :

 

  • wspieranie społecznej aktywności obywateli szczególnie dotyczącej rozwoju dzieci i młodzieży z terenów wiejskich
  • prowadzenie przedszkoli, szkół, zespołów i placówek oświatowych
  • integrowanie organizacji pozarządowych w celu ich rozwoju i tworzeniu warunków ich powstawania
  • kultywowanie tradycji lokalnych w tym inicjowanie, szkolenie, prowadzenie zespołów, ognisk, kółek muzycznych, plastycznych, recytatorskich, grup teatralnych
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

2. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami mającymi podobne lub zbliżone cele.

 

3. Współdziałanie z administracją publiczną, sektorem gospodarczym oraz osobami fizycznymi mającymi wpływ na rozwój lokalnej społeczności.

 

4. Promocja zdrowego stylu życia, działań ekologicznych i agroturystycznych poprzez:

 

  • wspieranie placówek należących do sieci szkół promujących zdrowie
  • wspieranie inicjatyw ekologicznych służących zmianie nawyków społecznych w celu ochrony środowiska
  • pomoc małym gospodarstwom w przekształcaniu swojej działalności na inny profil, tworzenie agroturystyki, wiosek tematycznych
  • pomoc rolnikom, nauczycielom w zdobywaniu nowych kwalifikacji, uprawnień, zawodów

 

5. Popieranie, inicjowanie działań na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego: edukacyjnych, kulturalnych, gospodarczych, także na rzecz swojego środowiska, społeczności lokalnej.

 

6. Aktywizacja społeczeństwa w dziedzinie współpracy transgranicznej na terenie całej europy.


Powered by JS Network Solutions