STATUT

 Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i demokratycznym zrzeszeniem osób fizycznych. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz wieś Lamkowo.

 

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątki Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA oraz znaków zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

 

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia mogą również wykonywać odpłatnie pracę na rzecz Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

 

§ 5

 1.Celem Stowarzyszenia jest:

1.1.Działanie w kierunku wyrównywania szans i tworzenia warunków do rozwoju dzieci wiejskich, a w szczególności:

1.1.1. wspieranie społecznej aktywności obywateli, szczególnie dotyczącej rozwoju edukacji dzieci, młodzieży z terenów wiejskich,

1.1.2.prowadzenie przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych,

1.1.3. integrowanie organizacji pozarządowych i tworzenie warunków do ich powstania,

1.1.4. kultywowanie tradycji lokalnych, w tym poprzez: inicjowanie, szkolenie prowadzenie zespołów, ognisk, kółek muzycznych, plastycznych, recytatorskich, grup teatralnych,

1.1.5.   przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

1.1.6.organizowanie imprez sportowych, kulturalno-sportowych, edukacyjnych, hapenningów i innych,

1.1.7.   pisanie i realizowanie projektów

1.2. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami mającymi podobne lub zbliżone cele

1.3.   Współdziałanie z administracją publiczną, sektorem gospodarczym oraz osobami fizycznymi mającymi wpływ na rozwój lokalnej społeczności

1.4.Promocja zdrowego stylu życia, działań ekologicznych i agroturystycznych:

1.4.1.wspieranie działalności placówek należących do sieci szkół promujących zdrowie,

1.4.2.wspieranie inicjatyw ekologicznych służących zmianie nawyków społecznych w celu ochrony środowiska,

1.4.3.pomoc małym gospodarstwom w przekształcaniu swojej działalności na inny profil, tworzenie agroturystyki, wiosek tematycznych,

1.4.4.pomoc rolnikom, nauczycielom w zdobywaniu nowych kwalifikacji, uprawnień, zawodów

1.4.5. prowadzenie drużyn sportowych,

1.4.6.realizacja projektów o charakterze sportowym, ogólnorozwojowym, prozdrowotnych i promujących zdrowy styl życia

1.5. Popieranie, inicjowanie działań na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego: edukacyjnych, kulturalnych, gospodarczych, także na rzecz swojego środowiska, społeczności lokalnej

1.6. Aktywizacja społeczeństwa w dziedzinie współpracy transgranicznej na terenie całej Europy   

1.7.   Aktywizacja środowisk zagrożonych patologią poprzez:

1.7.1. wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i psychicznej,

1.7.2. organizowanie zbiórek towarów, odzieży, żywności,

1.7.3. wdrażanie do życia społecznego osób wyalienowanych, samotnych, opuszczonych

1.7.4. pomoc osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub wymagającej interwencji kryzysowej

1.8.   Prowadzenie zbiórek publicznych

1.9.   Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

1.10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

1.11.  Działalność charytatywna,

1.12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

1.13. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

1.14. Ochrona i promocja zdrowia, 

1.15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

1.16. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

1.17. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

1.18. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

1.19.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

1.20.Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

1.21.Działalność wspomagająca:

1.21.1. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

1.21.2.  naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, 

1.21.3. wypoczynek dzieci i młodzieży,

1.21.4. kulturę, sztukę, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

1.21.5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

1.21.6. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

1.21.7. turystykę i krajoznawstwo, 

1.21.8. porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

1.21.9. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

1.22. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

1.23. Upowszechnianie i ochrony praw konsumentów, 

1.24. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

1.25.Promocja i organizacja wolontariatu, 

1.26. Pomoc Polonii i Polakom za granicą, 

1.27. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 

1.28. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

1.29.Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

1.30.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

1.31.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1–32. 

 § 6

 1.Cele określone w § 5 realizowane będą przede wszystkim przez:

1.1.   Wyposażenie szkoły i przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce szkolne,

1.2.  Wysyłanie uczniów i nauczycieli na szkolenia i konferencje w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń i podnoszenia wiedzy,

1.3.  Udzielanie pomocy finansowej szczególnie uzdolnionym uczniom,

1.4.  Tworzenie funduszy celowych,

1.5. Popularyzowanie osiągnięć naukowych, kulturalnych, sportowych i społecznych uczniów i absolwentów Szkoły oraz przez wykorzystywanie ich w programie dydaktycznym,

1.6. Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcenia prowadzących do wzmacniania poczucia własnej wartości i kreowania pozytywnego wizerunku,

1.7. Upowszechnianie działań edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, poprawy bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii komunikowania,

1.8. Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej,

1.9.  Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych,

1.10. Organizowanie zlotów, spotkań, seminariów, warsztatów i szkoleń,

1.11. Prace nad innowacyjnymi formami uczestnictwa w kulturze i innych dziedzinach,

1.12. Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej,

1.13. Wspieranie promocji działań na rzecz dobra ogólnospołecznego,

1.14. Wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i innych,

1.15. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,

1.16. Samokształcenie członków Stowarzyszenia,

1.17.  Prowadzenie zespołów artystycznych,

1.18.  Opiekę nad osobami uzdolnionymi, 

1.19.  Udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez organizacje i inne stowarzyszenia o podobnych celach.

1.20. Dowóz dzieci i opiekunów do szkoły oraz na działania projektowe i związane z realizacją celów statutowych.

 

 

Rozdział III

Członkowie - ich prawa i obowiązki

 

§ 7 

 1. Zwykłym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia.
 2. Walne zebranie może nadać osobie fizycznej zasłużonej dla Stowarzyszenia honorowe członkostwo.

 

§ 8 

Przyjmowanie członków następuje poprzez złożenie przez zainteresowanego pisemnej deklaracji i podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia właściwej uchwały.

 

§ 9 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1.1.   uczestniczyć w zebraniach i pracach Stowarzyszenia,

1.2.   wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

1.3.   być obecnym na posiedzeniu Zarządu, na którym podejmuje się uchwałę dotyczącą jego osoby.

 1. 2.W Stowarzyszeniu zabrania się:

2.1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

2.2. przekazywania jego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

2.3.  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 § 10 

 1. 1.Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

1.1.   postępowanie zgodne ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,

1.2.   działanie na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,

1.3.opłacanie składki członkowskiej,

1.4.aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,

1.5. aktywne działanie na rzecz dobrego wizerunku stowarzyszenia,

1.6. osobiste zaangażowanie  w  pozyskiwanie środków na działalność statutową stowarzyszenia,

1.7. dbanie o dobre imię stowarzyszenia, poszanowanie godności jej członków,

1.8. dokładania wszelkich starań do rozwiązania sytuacji konfliktowych na drodze negocjacji.

 

 

§ 11

 

 1. 1.Członkostwo wygasa przez:

1.1.   dobrowolne wystąpienie lub śmierć członka,

1.2.   skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu,

1.3.   dopuszczeniu się czynu niegodnego, karalnego sądownie,

1.4.   nie wnoszenie przez okres jednego roku zadeklarowanych składek członkowskich lub świadczeń na rzecz Stowarzyszenia (po uprzednim pisemnym upomnieniu).

 

 

§ 12

 

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu uchwały.

 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 13

 

 1. 1.Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1.1.   Walne Zebranie,

1.2.   Zarząd,

1.3.   Komisja Rewizyjna

1.4.   Sąd Koleżeński

 1. 2.Walne Zebranie może powołać inne organy Stowarzyszenia i określić ich kompetencje.
 2. 3.Nie można jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej.

§ 14

 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

 

 

§ 15

 

 1. 1.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba, że Statut wymaga większości kwalifikowanej.
 2. 2.Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba, że zebrani postanowią inaczej większością głosów.
 3. 3.W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 16

 

 1. 1.W przypadku zmniejszenia się liczby wybranych członków władz o 1/3 należy zwołać Walne Zebranie celem dokonania wyboru uzupełniającego.
 2. 2.Kadencja członków władz wybranych w sposób podany w pkt. 1 kończy się wraz z końcem kadencji tego organu:

2.1.   Każdy członek władz stowarzyszenia może zrzec się swojego stanowiska, składając umotywowany wniosek Zarządowi stowarzyszenia, który w ciągu 30 dni ogłasza termin Walnego Zebrania członków i inicjuje wybory uzupełniające.

2.2.   Członek rezygnujący ze stanowiska bądź skreślony, składa pisemne sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu członków i po jego przyjęciu, w tym samym dniu przekazuje pełną dokumentację swojemu następcy.

2.3.   W przypadku braków w przekazanej dokumentacji Zarząd wzywa byłego członka zarządu do jej uzupełnienia, złożenia stosownych wyjaśnień na piśmie w terminie do jednego roku po złożeniu rezygnacji.

2.4.   W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie, zarząd może wyznaczyć inny termin złożenia stosownych dokumentów i przekazania ich następcy.

Rozdział V

 

Walne Zebranie

 

§ 17

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz rok do 31 marca (sprawozdawczo-informacyjne i sprawozdawczo-wyborcze).

 

§ 18

 

 1. 1.W Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. 2.W Zebraniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. 3.Jeżeli Stowarzyszenie przekroczy 300 (trzystu) członków Zarząd może zwołać zamiast Walnego Zebrania Zebranie Delegatów, z tym, że będą oni wybierani w proporcji 1 do 2, a w przypadku osiągnięcia liczby 600 (sześciuset) członków w proporcji 1 do 3.
 4. 4.Kadencja delegatów trwa tyle, ile zarządu.

 

§ 19

 1. 1.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.1.   rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

1.2.   wybieranie w głosowaniu tajnym władz Stowarzyszenia:

1.2.1.               przewodniczącego Zarządu,

1.2.2.               od 3 do 7 członków Zarządu,

1.2.3.               3 członków Komisji Rewizyjnej,

1.2.4.               3 członków Sądu Koleżeńskiego

1.2.5.               określenie podstawowych kierunków działania Stowarzyszenia,

1.2.6.               uchwalenie Statutu i jego zmian,

1.2.7.               uchwalenie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

1.2.8.               podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,

1.2.9.               ustalanie wysokości składek obowiązujących w Stowarzyszeniu,

1.2.10.           rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

1.2.11.           podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

1.2.12.           nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.

 1. 2.W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Walne Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządu obejmujące dochody, wydatki i sposób pokrycia strat.

 

§ 20

 

 1. 1.Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie w szczególnych przypadkach:

1.1.   z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,

1.2.   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

1.3.   na wniosek 20% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

§ 21

 

Walne Zebranie podejmuje prawomocne uchwały przy obecności, co najmniej 50% członków Stowarzyszenia, a w przypadku braku kworum Zarząd Stowarzyszenia wyznacza kolejny termin Walnego Zebrania, na którym uchwały będą podejmowane niezależnie od liczby obecnych.

 

Rozdział VI

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 22

 

 1. 1.Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 2. 2.Zebranie Zarządu odbywa się przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje prezes Zarządu lub, co najmniej trzej członkowie Zarządu.
 3. 3.O terminie zebrania członkowie winni być powiadomieni 14 dni przed zebraniem
 4. 4.W skład Zarządu wchodzą:

4.1.   przewodniczący (prezes)

4.2.   od 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie członków

 1. 5.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona:

5.1.   wiceprzewodniczącego (zastępcę prezesa)

5.2.   sekretarza

5.3.   skarbnika.

 1. 6.Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w czynnościach każdego z członków Zarządu. W przypadku zawieszenia w czynnościach przewodniczącego do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszeniem kieruje wiceprzewodniczący lub inny członek Zarządu.
 2. 7.W przypadku zawieszenia w czynnościach prezesa lub zmniejszenia się składu Zarządu o 1/3 liczby członków Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały o zawieszeniu lub zmniejszeniu się składu Zarządu.

 

§ 23

 

 1. 1.Do kompetencji Zarządu należy:

1.1.   określenie kierunku działań Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania,

1.2.   kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

1.3.   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

1.4.   podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

1.5.   określanie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

1.6.   podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania majątku trwałego Stowarzyszenia,

1.7.   uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania,

1.8.   składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu,

1.9.   rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia,

1.10.                   zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

 

 

 

§ 24

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest prezes Zarządu lub zastępca prezesa w przypadku nieobecności prezesa uniemożliwiającej realizację działań statutowych stowarzyszenia.

 

 

 

Rozdział VII

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

 

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

 

§ 26

 

 1. 1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.1.   kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

1.2.   występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

1.3.   przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

1.4.   wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

1.5.   wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach przewodniczącego lub innych członków Zarządu oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

§ 27

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu jako obserwatorzy.

§ 28

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.

                                                           Rozdział VIII

 

                                                           Sąd Koleżeński

                                                                       § 29

Organem Stowarzyszenia, właściwym do rozstrzygania sporów między członkami oraz między członkami i władzami Stowarzyszenia, jest Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem.

 

                                                                       § 30 

 1. 1.Sąd składa się z czterech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 2. 2.Członków Sądu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 3. 3.Członkami Sądu zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 4. 4.W razie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, członek przestaje uczestniczyć w pracach Sądu, a w jego miejsce powołuje się kandydata analogicznie do paragrafu 30 ust.2 i 3.

 

                                                                       § 31

  Kadencja Sądu trwa pięć lat.

 

                                                                       § 32

 1.Do kompetencji Sądu należy:

1.1.   wykluczanie członków z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,

1.2.   dokonywanie wykładni Statutu Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub grupy, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia,

1.3.   rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia oraz między członkami a władzami Stowarzyszenia, za obopólną zgodą zainteresowanych,

1.4.   badanie zgodności uchwał Zarządu ze Statutem, na wniosek innych władz Stowarzyszenia lub grupy, co najmniej 5 członków.

 

                                                                       § 33 

 1. 1.Sąd podejmuje decyzje większością głosów, w obecności przynajmniej trzech członków.
 2. 2.W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego.

                                                                        § 34     

 1. Postępowanie przed Sądem zostaje wszczęte przez Przewodniczącego Sądu, po złożeniu na jego ręce umotywowanego pisemnego wniosku.
 2. Sąd powiadamia strony i władze Stowarzyszenia o wszczęciu postępowania.
 3. Sąd rozpatruje sprawę w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
 4. O wyroku Przewodniczący powiadamia strony w terminie 5 dni od rozpatrzenia sprawy.

 § 35 

 1. Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd wybiera ze swego grona sprawozdawcę.
 2. Sprawozdawca w terminie dwóch tygodni, od rozpatrzenia sprawy przez Sąd, składa Zarządowi, w formie pisemnej, sprawozdanie z postępowania.
 3. Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, sprawozdawca powiadamia członków Walnego Zgromadzenia o wynikach rozpatrywanych przez Sąd spraw.

 Rozdział IX

 Majątek i fundusze

 § 36 

1.Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie posiada fundusze składające się z:

1.1.   składek członkowskich,

1.2.   darowizn i zapisów i środków pochodzących z ofiarności publicznej,

1.3.   dotacji i subwencji, które, zgodnie z ustawą o systemie oświaty są przeznaczone jedynie na działalność statutową Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości” i są zarządzane przez Dyrektora Zespołu.

1.4.   działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów,

1.5.   udziałów i odsetek bankowych.

2. Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości” na koniec roku budżetowego, nie później niż do 31 stycznia następnego roku, przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdania finansowe składane przez niego do Miejskiego Urzędu w Barczewie

 

§ 37 

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, uprawniony jest każdy członek zarządu. Jeżeli oświadczenie woli dotyczyć będzie majątku stowarzyszenia, którego wartość przekracza 50 000 złotych, prawo składania oświadczenia przysługuje wyłącznie skarbnikowi i prezesowi stowarzyszenia łącznie.
 2. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałowego o charakterze rozliczeniowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby określone w pkt 1 oraz skarbnik z wyjątkiem dokumentów związanych z prowadzeniem Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości”, które podpisujew/w zespołu .
 3. Zasady gromadzenia,  przechowywania, pieczętowania i opisywania dokumentów finansowych stowarzyszenia są zawarte w polityce rachunkowości stowarzyszenia.

 

§ 38 

Uprawnienia, o których mowa w § 37 mogą być przeniesione na inne osoby uchwałą Zarządu.

 

Rozdział X

 Przepisy końcowe

  § 39 

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

                                    Zarząd:

Przewodniczący - Małgorzata Bałusz

Wiceprzewodniczący - Agnieszka Pacyńska-Czarnecka

Sekretarz - Łukasz Czarnecki-Pacyński

Skarbnik - Piotr Wiśniewski

                                               Członkowie:

-        Dorota Białoszewska

-        Czesław Kopczyński

-        Balbina Buras


Powered by JS Network Solutions